سازمان قطار شهری اصفهان و حومه

بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي در سال 1359 با توجه به مطالعات جامع حمل و نقل كه توسط سازمان مديريت برنامه و بودجه استان انجام شد و بر اساس نياز شهر اصفهان ودرخواست استانداري و به مدت يك سال شركت مهندسين مشاور پاسيفيك كوماگائي گومي عهده دار انجام مطالعات متروي اصفهان گرديد.

در سال 1363 مطالعات حمل ونقل برون شهري توسط مجتمع فولاد مباركه و توسط اساتيد و كارشناسان دانشگاه صنعتي انجام گرفت كه اين مطالعات محدود به ايجاد قطار مسافربري منطقه صنعتي حاشيه زاينده رود بود.

در طي سالهاي 1366 تا 1369 مطالعات جامع حمل ونقل و ترافيك اصفهان توسط دانشگاه صنعتي و با مديريت سازمان حمل و نقل و ترافيك انجام و متعاقب آن بين سالهاي 73 - 1371 مطالعات پيش امكان پذيري حمل و نقل انبوه منطقه اصفهان توسط مشاور فرانسوي سوفرتو و در سالهاي 75 - 1374 مطالعات امكان پذيري آن توسط مشاور استرليايي ppk  انجام شد و شبكه حمل و نقل انبوه منطقه اصفهان مشخص گرديد. در سالهاي 77-1375 طراحي اوليه خطوط اولويت دار قطارشهري اصفهان و حومه انجام مي پذيرد و در سال 1379بودجه احداث قطارشهري در پنج شهر كشور در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

 

 

 

 

شماره فکس: 
03134358422
تلفن: 
03134358410-14
کد محتوا 37368