مشخصات کلی

سید محسن واعظی فر
  • سید محسن واعظی فر
  • مدیرعامل سازمان قطار شهري اصفهان و حومه
  • دوشنبه, 15 فروردین 1401, 09:33

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
1401 درحال خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان قطار شهري اصفهان و حومه 1400 درحال خدمت
سازمان قطار شهری معاون اجرایی 1387 1400
مهندسین مشاور مدیرپروژه 1375 1387
کد محتوا 43633

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان