مناقصه ایستگاه نقش جهان

آگهی ارزیابی کیفی شماره 2000090656000003

مناقصه عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه هسته مرکزی و سازه های جانبی ایستگاه نقش جهان (M2) خط 2 قطار شهری اصفهان

سازمان قطار شهری اصفهان و حومه در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 17‏‏‏/11‏‏‏/83 و مطابق آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، عملیات اجرایی مشروحه ذیل را از محل اعتبارات طرح های عمرانی و منابع شهرداری اصفهان و از طریق مناقصه به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.

موضوع پروژه : عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه هسته مرکزی و سازه های جانبی ایستگاه نقش جهان (M2) خط 2 قطار شهری اصفهان

کارفرما : سازمان قطار شهری اصفهان و حومه

مدیر طرح : مهندسین مشاور زایندآب

مشاور : مهندسین مشاور رهساز طرح

محل اجرای پروژه : شهر اصفهان

مدت اجرا : 30 ماه

برآورد پروژه : بر اساس فهارس بهای پایه سال 1400 حدود 1750 میلیارد ریال می باشد.

حداقل رتبه پیمانکار: متقاضیان شرکت در مناقصه باید دارای گواهینامه رتبه بندی معتبر در رشته راه و ترابری و نیز رشته ساختمان و ابنیه با ظرفیت کاری آزاد (ریالی و تعداد) حداقل به اندازه برآورد مناقصه در پایگاه اطلاع رسانی http:‏‏‏/‏‏‏/sajar.mporg.ir و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی باشند.

بدین منظور از تمامی شرکت های واجد شرایط که دارای سوابق مرتبط و دارای ظرفیت کار آزاد میباشند، دعوت بعمل میآید نسبت به تهیه استعلام ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام نموده و سپس تا زمان تعیین شده در سامانه ستاد، فایل مدارک تکمیلی و مستندات مربوطه را در این سامانه بارگذاری نمایند. برنامه زمانبندی فرآیند ارزیابی کیفی و مناقصه از طریق سامانه فوق اطلاع رسانی می شود.

تلفن تماس : 3‏‏‏-36627182‏‏‏-031 نمابر : 36627185‏‏‏-031

 کد محتوا 40533